Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu

0

Yükleniyor ...

Veri Bilgisi Alma Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır.), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan DMS Dilmenler Makine ve Tekstil San. Tic. A.Ş. ‘ye (Bundan sonra “DMS DİLMENLER” olarak anılacaktır.) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak DMS DİLMENLER’e yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak ;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtası ile,
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde DMS DİLMENLER’e ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı DMS DİLMENLER tarafından duyurulacaktır.

DMS DİLMENLER’e iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin DMS DİLMENLER’e yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlar ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

Şahsen Başvuru Yöntemi:
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit edici belge ile başvurması)

Başvurunun Yapılacağı Adres:

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh. Çobançeşme E5 yanyol Avrupa Konutları Ofis A Blok Kat:11 Bakırköy / İSTANBUL

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi:
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat Başvuru Yöntemi: 

Başvurunun Yapılacağı Adres:
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh. Çobançeşme E5 yanyol Avrupa Konutları Ofis A Blok Kat:11 Bakırköy / İSTANBUL

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi:

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Başvuru: 

Başvurunun Yapılacağı Adres:

dmsdilmenler@hs01.kep.tr

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi:

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı DMS DİLMENLER tarafından duyurulacaktır.

DMS DİLMENLER’e iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin DMS DİLMENLER’e yukarıda tarif edilen yöntemlerden birisi ile ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlar ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.


Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

İsim :

Soyisim :

TC Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

e-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres : 

 

Lütfen DMS DİLMENLER ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)

☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi
☐ İş ortağı
☐ Diğer
 
DMS DİLMENLER içerisinde iletişimde olduğunuz birim:…………………………………………………………….
 
Konu: ……………………………………………………………………………………………………………
 
 
☐ Eski çalışanım,
Çalıştığım Yıllar:
☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.
Tarih :
☐ Diğer  : 
☐ Üçüncü firma çalışanıyım.
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
 
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ Elden teslim almak istiyorum.
 
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 
İşbu başvuru formu, DMS DİLMENLER ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, DMS DİLMENLER tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için DMS DİLMENLER ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde DMS DİLMENLER, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı  :
TCKN :
Başvuru Tarihi  :
İmza  :
Bizi Takip Edin